• slide1
  • slide2
  • slide3

Jak je to s drobnými opravami v nájemním bytě od roku 2015?

Nevíte, jak se řeší drobné opravy v nájemním bytě a jak je to s náklady spojenými s běžnou údržbou nájemního bytu po změně od roku 2015?

     Celou tuto záležitost nově od roku 2015 řeší právní předpis, a to nařízení vlády č. 308/2015 Sb., který nahrazuje nařízením vlády č. 258/1995 Sb. V dalším pokračování článku je uvedeno úplné znění v platném znění.

     K tomuto právnímu předpisu existuje i několik výkladů, jenž řeší dle příkladů z praxe podrobněji výčet oprav, které hradí pronajímatel a které hradí nájemce. V případě dotazů, Vám rádi pomůžeme. Pokud existují nejasnosti, je vždy na místě nejprve dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem, tím se dopředu vyřeší nedorozumění, která  mohou v praxi nastat.

 


Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

ze dne 26. října 2015

 

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

 

 

§ 1

Úvodní ustanovení

 

Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.

 

§ 2

Běžná údržba bytu

 

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

 

§ 3

Drobné opravy bytu

 

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

 

§ 4

Drobné opravy podle věcného vymezení

 

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují

 

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

 

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

 

c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

 

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

 

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

 

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

 

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

 

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

 

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

 

§ 5

Drobné opravy podle výše nákladů

 

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.

 

§ 6

Roční limit nákladů

 

(1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.

 

(2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

 

 

§ 7

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

 

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Šlechtová v. r.