• slide1
  • slide2
  • slide3

Jak je to s drobnými opravami v nájemním bytě?

     Nevíte, jak se řeší drobné opravy v nájemním bytě a jak je to s náklady spojenými s běžnou údržbou nájemního bytu?

     Celou tuto záležitost řeší právní předpis, a to nařízení vlády č. 258/1995 Sb., který byl s platností od 1.1.2010 změněn nařízením vlády č. 174/2009 Sb. V dalším pokračování článku je uvedeno úplné znění v platném znění, a to konkrétně § 5 a 6, které o drobných opravách a nákladech spojených s údržbou bytu hovoří.

     K tomuto právnímu předpisu existuje i několik výkladů, jenž řeší dle příkladů z praxe podrobněji výčet oprav, které hradí pronajímatel a které hradí nájemce. V případě dotazů, Vám rádi pomůžeme. Pokud existují nejasnosti, je vždy na místě nejprve dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem, tím se dopředu vyřeší nedorozumění, která  mohou v praxi nastat.

 


ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDYč. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 174/2009 Sb.

Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:

§ 5
Drobné opravy bytu(k § 687 odst. 3)
(1) Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu.
 

(2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. 

(3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.
 

(4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3.
 

(5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6.
 

(6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy.
 

(7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

§ 6
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu(k § 687 odst. 3)
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.